පලක් නම් ලොවට…Palak Nam Lowata…

>> Friday, January 22, 2010

1 විවේචන:

බිඟූ January 23, 2010 at 6:31 AM  

ම්ම්...
නියමයි...

පිංතූරේ තව පොඩ්ඩාක් ලොකු කලා නම් එල.
:)


/බිඟුවා...!


& pls remove word verification as well...

Free counters!

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP