මුහුදු ගිය හිමිසද....Muhudu giya Himi Sanda......

>> Friday, October 30, 2009

Read more...

කාලකන්නි අටවක සද....Kaalakanni Atawaka Sada...

>> Monday, October 26, 2009Read more...

පරගෑත්තෝ....Paragaththoo.......

>> Thursday, October 22, 2009

Read more...

යුදබිමේ දෙවොල.....YudaBime Devola......

>> Monday, October 19, 2009

Read more...

එපා හිරු පායන්න.....Epa Hiru Paaayanna......

>> Thursday, October 15, 2009

Read more...

බූරුවා......... Booruwa.....

>> Wednesday, October 14, 2009

Read more...

පාවී එන ඔබේ සිනා......Pawee ena Obe sina

>> Monday, October 12, 2009


Read more...

එන්න වස බොන්න......Enna Wasa Bonna.....

>> Wednesday, October 7, 2009

Read more...

සිනාසෙන් ඔබ මිහිරි නගෙනිය..... sinaasen Oba Mhiri Nageniya......

>> Monday, October 5, 2009

Read more...

ඔබට අනුව මම....Obata Anuwa Mama

>> Friday, October 2, 2009

Read more...
Free counters!

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP