පිය සෙනෙහස සැඟව ගොස් දෙවසරකි…..

>> Wednesday, October 31, 2012

අඩි හතක් දිග
අඩි තුනක් පලල
රතු පස් ගොඩක් යට
පිය සෙනෙහස සැඟවුන දින…

තවමත් යන්තමින් ගලා යන
එදවස ඇරඹි කඳුළු ගඟුලක් ලඟ
නාම කාය සිතේ ඉතිරි කර
ඔබේ රූප කාය මැකී ගිය දින….

අදට හරියට දෙවසරයි
පියේ ! ගුණකඳ නොමියෙයි
සසරක් පුරා පැතුමයි
යලිත් ඔබ මා පිය වන්නයි…

Read more...
Free counters!

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP