පරතරය...Parataraya......

>> Friday, May 29, 2009


Read more...

තනිකඩ යුවතියකගේ පෑතුම...Tanikada Yuwatiyakage Patuma.....

>> Wednesday, May 27, 2009


Read more...

ඔබය් මීවිත අන් සතූ.....Obai Meevita An Satoo......

>> Tuesday, May 26, 2009


Read more...

යලි එක් දිනක්....Yali Ek Dinak.....

>> Monday, May 25, 2009


Read more...

පාරමිතාවක්....Paaramithawak....

>> Friday, May 22, 2009


Read more...

මරන මඅන්චකයේ සිට....Marana Manchakaye sita....

>> Thursday, May 21, 2009


Read more...

පලමු සිල් පදය.....Palamu sil Padaya......

>> Monday, May 18, 2009


Read more...

රන් මුදුව....Ran Muduwa....

>> Friday, May 15, 2009


Read more...

මහා මන්තාචර්යයා...Maha Mantracharyaya....

>> Thursday, May 14, 2009


Read more...

නිවී ගිය නෙත් කල්මන්....Nivee giya neth kalman.......

>> Tuesday, May 12, 2009


Read more...

රුපියල.....Rupiyala....

>> Monday, May 11, 2009


Read more...

මගේ අම්මා....My mother...

>> Thursday, May 7, 2009


Read more...

බුදු හිමියනි...Budu Himyani....

>> Monday, May 4, 2009


Read more...
Free counters!

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP