මුහුණු …..

>> Friday, March 4, 2011

උදෑසන වැඩ පලට යන විට
ඉදිරියට මුණ ගැසෙන
විවිධාකාර
ගැහැණු පිරිමි මුහුණු…

සිනා පොදක් නැති
කතා බහක් නැති
ඉළූ වත්සුණු සුවඳ යටින්
තරහව, විරහව
උතුරා ගලන….

ඉහට උඩින් පායන ඉරමල
දින, සති ගනනකින් දැක නැති
ඉක්මනින් කිපෙන
බිමට හැරුණු මුහුණු …..


2011.03.03

Read more...

බෙහෙත්

>> Thursday, March 3, 2011


තැබෑරුම අසබඩ
ඔසු සල..


ඒ ඒ ලෙඩට
ඒ ඒ බෙහෙත්…

2011.03.03


Read more...
Free counters!

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP