මලක මහිම..

>> Sunday, August 29, 2010


පිනි පෙඟුන අතු අගිස්සක
නටුවක්ව පිළසිඳ
සියක් පෙති විදා හිනැහෙන
කුසුමක සුවඳ
මේ උදෑසන..

මිහිකත නිවා සනහන
සිහින් පොදවැස්සකට හසුව
නටු අගින් ගිලිහෙත
එක දෙකක් ඒ මල්..

දිය කඩිත්තක සුළියකට හසුව
කැරකි කැරකී හිනැහෙන
කුඩමසු සමඟ එකවිට
දියමත රැඟුමකය
ඒ මල්….Read more...
Free counters!

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP