සිනාසෙන් ඔබ මිහිරි නගෙනිය..... sinaasen Oba Mhiri Nageniya......

>> Monday, October 5, 2009

3 විවේචන:

මිනූ October 5, 2009 at 11:15 AM  

Sthuthi Oyata Ayemath ma gana kavi pelak liwwata Rasika Aiye


Minu

රසික වික්‍රමනායක October 7, 2009 at 10:07 AM  

you are mostly welcome my dear...!

Anonymous July 29, 2012 at 7:15 PM  

this is really nice...i just knew about doly few days ago.she is amazing.from that day i try to find her pic.not for anything...just want to see angel behind great poets.

Free counters!

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP