පොතේ හැටියට ……………

>> Saturday, January 23, 2010

පොතේ හැටියට
අන්තිම දවස අද..
චන්දෙට මිනි මරන
කන් අඩි පලන…

පොතේ හැටියට
අන්තිම දවස අද..
හෙටක් නැති තරුන කැල
හන්දි ගානේ කොල බෙදන
හෙටක් හදා ගන්න

අන්තිම දවස අද
තාප්ප. පාප්ප.පෝස්ටර්
තාප්ප. පාප්ප.පෝස්ටර්
මදකට නිහඩ වෙන..

පොතේ හැටියට
අන්තිම දවස අද..
රූප පෙට්ටියෙන්
ගද මඩ වැගිරෙන…

පොතේ හැටියට විතරයි…

2010.01.23

0 විවේචන:

Free counters!

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP