යලි එක් දිනක්....Yali Ek Dinak.....

>> Monday, May 25, 2009


3 විවේචන:

Anonymous May 26, 2009 at 12:24 PM  

soooo romantic brother

archirasika June 1, 2009 at 11:52 AM  

thanks bro...!

Gangika August 20, 2009 at 12:58 PM  

Ooo eka harima lassanayiu
ayyeee

Harima duka hithena amuthu lassanak thiyenawa

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP