බුදු හිමියනි...Budu Himyani....

>> Monday, May 4, 2009


4 විවේචන:

doly May 5, 2009 at 6:50 PM  

I love this poem Rasika Aiya
very well done

archirasika May 7, 2009 at 9:10 AM  

bohoma stuti minu nangiya.......

Anonymous May 9, 2009 at 9:47 PM  

Sowan newei soathaapanna wath wenna puluwan unoth loku deyak...

archirasika June 1, 2009 at 11:54 AM  

hm..yup bro...thanks....

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP