රුපියල.....Rupiyala....

>> Monday, May 11, 2009


2 විවේචන:

kasun May 18, 2009 at 4:12 AM  

mama hitanne me poem eka bus ekaka inna kota liyauna ekak.short but strong oneo

archirasika May 21, 2009 at 1:05 PM  

hm....bus ekedi tama...thanks

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP