පිපෙන පරවෙන මැයි මල්……

>> Monday, June 13, 2011


මේ පිපෙන පරවෙන මැයි මල්
එදවස පිපුණා නම්……

වියපත්ව ,වියළිව
සුළඟින් මිදී තෘණ මත වැටෙන….

මේ පිපෙන පරවෙන මල්
එදවස පිපුණා නම්……

පීදී කරලින් බරව
නෙක තුරු රටා මවමින්
ඵල දරන්නට තිබිණි….

මේ පිපෙන පරවෙන මල්
එදවස පිපුණා නම්……

2011.06.13


Read more...

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP