බෙහෙත්

>> Thursday, March 3, 2011


තැබෑරුම අසබඩ
ඔසු සල..


ඒ ඒ ලෙඩට
ඒ ඒ බෙහෙත්…

2011.03.03


1 විවේචන:

නලිනි චන්දිමා March 3, 2011 at 8:30 PM  

සරලයි සුන්දරයි.

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP