රටකජු….

>> Saturday, February 5, 2011

රෑ දහයේ අන්තිම බසයේ
සෙනඟ අඩු අසුනක හිඳ
යුහු යුහුව රටකජු
ගිල දමන යුවතිය …..

දොලොස් පැය වැඩ මුරේ
නින්දට පෙර ලැබෙන
අන්තිම කෑම වේල
ඔය රටකජු මුල බව
අදහමි කෙලෙස?0 විවේචන:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP