ඔබේ උණුසුම

>> Thursday, December 16, 2010

බලා නෙත් කොණින් මා දෙස
රවා ගස්සා යොමා වෙන’තක
ඔබ හිඳ ගිය අසුන - බස්රිය කොනෙක
හිඳ ගනිමි මම, සඳ බැස ගිය සඳ….

ඔබේ උණුසුම තවම
බස් රිය අසුන මත………..

0 විවේචන:

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP