වැස්ස…

>> Sunday, September 5, 2010


සුළගේ නැටූ අතු රිකිළි
මොහොතකට නිහඬ කර
උණුසුම් සුලං පොලවට එවන
අහස් කුස දෙබෑ කර විදුළිය මවන….

නැවුම් සුවඳ පොදකින් නාස්පුට හකුළුවන
දුඹුරු දුමාරයක් අහසට නඟන
ටක් ටක් හඬින් වැහි බිඳු මවන
මිහිකත දෙදරවා කම්පා කරන…

පිට දිගේ සිසිලට ඇදෙන
දහඩිය කදුළු බිඳු සේ
ගස් කඳන් මත සුදු ඉරි අදින
සීත දිය බිඳු මිහිකත සිඹින…

පිලිවෙලට නැටූ ගොයම
අවුල් කල හිසකෙස් රොදක් ලෙස
ගිලිහුනු වියැට නව පණ දෙවන
බොල් වී අහුරු දුරටම යවන..

වැස්ස…….

2010.08.28

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP