බල කඩතුරා හෑර...Bala Kadathuraa Hara.....

>> Monday, November 9, 2009

1 විවේචන:

Zeus November 9, 2009 at 9:03 PM  

මුල්ලේරියා නාමය දැන් ඇසෙන විට
මායාදුන්නෙ සිහිවෙනවා දැයි තොපිට ?

ඉතාම හරවත් කවියක් :D

Free counters!

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP